Perceptica

Perceptica следи традиционни, онлайн и социални медии и превръща информацията в ценни съвети. Уникален дизайн и къстъм програмиране от Студио Кипо.

media intelligence

Perceptica
Perceptica Perceptica
Вижте онлайн