17 години Студио Кипо

Борба с подкупите и корупцията

Корупцията възпира икономическото развитие, тъй като може да подкопава лоялната конкуренция и разрушава доверието в дадено дружество или физическо лице. В Студио Кипо борбата с всички форми на корупция е приоритет. Насърчаването на култура на етика и почтеност е от ключово значение за поддържането на доверието на клиентите, заинтересованите страни и обществото. Студио Кипо се ангажира да насърчава култура на почтеност в цялата организация и ясно да съобщава очакванията за намаляване на риска от корупция.

На служителите на Студио Кипо е забранено да дават, да обещават да дадат или да предлагат да дадат нещо със стойност на което и да е лице с цел да повлияят на действие или решение.

Тази забрана се прилага и за непряка корупция, т.е. за действия, извършени от трета страна във или от името на Студио Кипо.

Нещо със стойност може да включва, но не се ограничава до:

  • пари в брой
  • подаръци
  • развлечения, настаняване и храна
  • разходи за пътувания
  • услуги
  • предложения за работа
  • заеми
  • дарения или вноски
  • всяко прехвърляне на стойност, дори на номинална стойност.

С цел насърчаване на култура на етика и почтеност, както и спазване на всички приложими антикорупционни закони и разпоредби за борба с корупцията, Студио Кипо внедри цялостен набор от политики и стандарти, определящи ясни правила, които трябва да бъдат спазвани от всички служители на Студио Кипо и, когато е приложимо, от трети страни.

Тези политики и стандарти уреждат определени дейности, за да гарантират, че те се изпълняват по реални и легитимни бизнес причини и включват конкретни разпоредби, насочени към предотвратяване на подкупи и корупция.

Тези правила и стандарти не са предназначени да бъдат изчерпателни за всички обстоятелства, които могат да възникнат. Ако конкретна ситуация не е обхваната или разпоредбите на политиките и стандартите не са ясни за служител на Студио Кипо, последният трябва да се консултира със своя мениджър.