16 години Студио Кипо

Политика относно бизнес партньорите

Изискванията на Студио Кипо ЕООД се прилагат за избора и запазването на всякакъв вид бизнес партньори, на всяко място по света. Терминът „бизнес партньор“ означава всеки търговски субект, свързан със Студио Кипо, независимо дали това е доставчик, подизпълнител, посредник, съвместно предприятие или клиент.

Студио Кипо си запазва правото, след разумно предизвестие, да направи оценка и да следи, пряко или чрез трети страни, текущата работа на бизнес партньорите и спазването от тяхна страна на тази политика (преглед, посещения на място и др.) Периодично може да бъде поискан доклад в потвърждение на спазването на изискванията. Ако бъде установено някакво несъответствие с тази политика, от бизнес партньора ще се очаква да инициира план за коригиращи действия. Ако такъв план за коригиращи действия не бъде изпълнен, Студио Кипо си запазва правото да възрази срещу договора.

От бизнес партньорите също така се очаква да налагат тези принципи, ценности и политики на собствените им бизнес партньори и редовно да следят за спазването на това задължение. Тази политика е преведена на най-често използваните от Студио Кипо езици, за да се гарантира максимална яснота и прозрачност спрямо нашите бизнес партньори.

Нашите ангажименти

Зачитане на правата на човека и трудовите права

Спазване на принципите и правата, установени от Международната организация на труда: Забрана на използването на детски труд или принудителен труд; Забрана на използването на телесни наказания, психическа или физическа принуда и/или словесно насилие; Забрана на всяка форма на дискриминация и тормоз; Спазване на приложимите закони относно работното време и гарантиране на възнаграждение, което позволява задоволяване на местните основни нужди на персонала; Гарантиране на равни възможности и насърчаване на развитието на всеки отделен служител; Зачитане на свободата на сдружаване и колективно договаряне. Спазване на приложимите закони и подзаконови нормативни актове.

Осигуряване на здравословно, безопасно и сигурно работно пространство

Спазване на стандартите и изискванията на международните и местните закони, подзаконови нормативни актове и правила; Оценка на рисковете, свързани с операциите и тяхното намаляване до най-ниските възможни равнища; Изискване към всички служители, независимо от тяхното йерархично ниво, да носят отговорност за своето поведение по отношение на прилагането на изискванията за здраве и безопасност; Открито съобщаване на резултатите и целите на мониторинга относно ЗБОК; Въвеждане на план при бедствия за защита на служителите и на околната среда.

Смекчаване на въздействието върху околната среда

Спазване на приложимите закони относно околната среда; Оценка на въздействието върху околната среда; Иницииране на отговорно използване на материалните ресурси и действия за смекчаване на въздействието (отпадъци, замърсяване…).

Спазване на етично стопанско поведение

Спазване на приложимите закони относно търговията и имиграцията; Спазване на стандартите за борба с корупцията и подкупите; Гарантиране на прозрачност на процедурите за обществени поръчки; Зачитане на договорните задължения; Спазване на личната и търговска поверителност на информацията.